Hudba předvedla i skladbu pro hadicofon a orchestr!